Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) van de website www.friseline.com

1. Wettelijke Vermeldingen

Internetadres:

www.friseline.com

 Naam van de vennootschap:

VILMORIN Naamloze Vennootschap (hierna genoemd ‘Vilmorin’)

Postadres van het hoofdkantoor:

Route du Manoir
49250 LA MENITRE
Frankrijk

Telefoonnummer: +33 (0)2.41.79.41.79

SIREN: 562 050 864

Hoofdredacteur: Charlotte Tavin

Redacteur van de Website: Vilmorin

Webhost: Kalélia, 3 allée Susan Brownell Anthony, 44200 Nantes, Frankrijk.

Elke kennisgeving die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6.I-5 (laatste streepje) van de Franse wet van 21 juni 2004 (wet nr. 2004-575) dient aangetekend en met ontvangstbevestiging verzonden te worden aan de webhost van bovengenoemde Website.

2. Algemene bepalingen

De toegang tot en de raadpleging en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd ‘AGV’) en alle toepasselijke wetten.

Deze vrij toegankelijke Website heeft als doel de Websitegebruiker (hierna genoemd ‘Gebruiker’) te informeren over de producten van Friseline. Voor de toepassing van onderhavige Overeenkomst wordt onder Gelieerde Onderneming verstaan elke huidige of toekomstige vennootschap en structuur die direct of indirect zeggenschap uitoefent over de KLANT, onder zeggenschap staat van de KLANT, of waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Met zeggenschap wordt bedoeld 50% of meer van het aandelenkapitaal of de meerderheid van de stemrechten.

De Gebruiker die de Website bezoekt en op de Website navigeert, aanvaardt onvoorwaardelijk de AGV en het feit dat deze prevaleren boven alle andere overeenkomsten met betrekking tot de Website die de Gebruiker aan Vilmorin en/of zijn partners verbindt.

Indien de Gebruiker niet gebonden wil zijn aan de onderhavige bepalingen, dient hij/zij de Website niet te bezoeken.

Vilmorin behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opzegtermijn zijn AGV bij te werken of te wijzigen. Indien de Gebruiker deze wijzigingen niet accepteert, dient hij/zij de Website niet langer te gebruiker.

3. Inhoud van de Website

De Website is opgezet om informatie te verschaffen over de producten en om diensten te verlenen aan de klanten. Meer in het algemeen informatie over de vennootschap Vilmorin en zijn Gelieerde Ondernemingen, met name:

4. De toegang tot beperkte diensten

De toegang tot de vrij toegankelijke Website is gratis, hoewel sommige rubrieken van de Website (‘Contact’) alleen toegankelijk zijn nadat de Gebruiker bepaalde informatie heeft gecommuniceerd, zoals:

5. Intellectueel eigendom

De Website en al zijn onderdelen, met inbegrip en zonder beperking van, teksten, benamingen, handelsmerken, slogans, logo’s, foto’s, al dan niet bewegende beelden, video’s, grafische afbeeldingen, iconen, vormen, geluiden en HTLM-codes (de ‘Content’), zijn, behoudens specifieke vermelding, eigendom van Vilmorin of van derden die Vilmorin toestemming hebben gegeven deze onderdelen te gebruiken en/of te verwerken. De Content wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten, alsmede door andere regelingen, regelgevingen en wetten die van toepassing zijn op intellectueel eigendom.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om bepaalde fragmenten van de Content op te slaan, af te drukken, te bewaren en te kopiëren onder voorbehoud dat de volgende bepalingen worden nageleefd:

(i) het gebruik van gegevens is uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, of worden gebruikt in het kader van zijn/haar zakelijke betrekkingen met Vilmorin;

(ii) het is niet toegestaan om een fragment van de Content te gebruiken en te publiceren op of te versturen naar andere Websites of media die openbaar toegankelijk zijn;

(iii) het is niet toegestaan om de Content te wijzigen, verdraaien, aan te passen of er afgeleide werken van te maken, en auteursrechten, namen van handelsmerken en vertrouwelijke berichten te verwijderen of te wijzigen.

Uitgezonderd bovengenoemde gevallen beschikt de Gebruiker niet over het recht om een gedeelte of de gehele Content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vilmorin te kopiëren, downloaden, af te drukken, publiceren, verwijderen, verspreiden, op te slaan, reproduceren, over te dragen, verkopen, door te verkopen en aan te passen. Afgezien van bovengenoemde gevallen wordt geen enkel recht, titel of belang met betrekking tot de Content van de Website overgedragen aan de Gebruiker en kan geen enkele bepaling van de AGV worden geïnterpreteerd als een verlening van een willekeurige licentie of recht met betrekking tot de auteurs-, merk- en octrooirechten of elk ander intellectueel eigendomsrecht dat toebehoort aan Vilmorin of een derde.

Anderzijds en conform de bepalingen in artikel L341-1 van het Franse Wetboek van Intellectueel Eigendom is Vilmorin de producent en eigenaar van een gedeelte van of alle databanken waaruit de Website bestaat.

Alle merken, producten, diensten en logo’s (de ‘Merken’) op de Website zijn het exclusieve eigendom van Vilmorin of van hun respectievelijke eigenaren. Zonder expliciete vermelding in de AGV kan de Gebruiker deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vilmorin niet vermelden, gebruiken, reproduceren of er op andere manier gebruik van maken.

6. Persoonsgegevens

Vilmorin verbindt zich ertoe dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt conform de Europese verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Conform de Verordening, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, alsmede de overeenkomstige Franse wetgeving, kunnen de personen waarvan de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van onderhavige Overeenkomst, hun rechten op inzage in, rectificatie en verwijdering van en bezwaar tegen voornoemde gegevens uitoefenen, alsmede het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, door contact op te nemen via e-mailadres dpo-vmk@vilmorin.com of het volgende postadres: Vilmorin S.A. – Service Communication – Route du Manoir – 49250 La Ménitré – Frankrijk.

 7. Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Vilmorin heeft de inspanningsverplichting om, te goeder trouw maar zonder enkele garantie, de informatie op de Website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Anderzijds is de Gebruiker gewaarschuwd en is hij/zij op de hoogte van het feit dat bepaalde informatie en documenten die op de Website beschikbaar zijn, afkomstig zijn van derden, en waarvan de bronnen over het algemeen en zoveel mogelijk bekend zijn. Niettemin worden dergelijke informatie en documenten slechts ter informatie geleverd.

8. Content van derden en hypertekstlinks vanaf of naar de Website

De Website kan links bevatten naar Websites van derden of zelfs Websites van derden bevatten (hierna genoemd ‘Content van Derden’). Deze Content van Derden wordt puur ter informatie aan Gebruikers aangeboden en vormt in geen geval een goedkeuring, bekrachtiging, aanbieding of garantie van Vilmorin met betrekking tot de inhoud van deze Content van Derden, noch een partnerschap of verband tussen Vilmorin en de leveranciers of eigenaren van de voornoemde Content van Derden. Vilmorin beheert de Content van Derden niet en heeft geen toezicht op de inhoud, de toegang, de bronnen of de links die aanwezig zijn op deze Content van Derden. Dientengevolge is Vilmorin niet verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van Content van Derden.

Anderzijds verbiedt Vilmorin ten strengste de implementatie van een hyperlink naar de Website zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

9. Cookies

Tijdens het bezoeken van de Website kunnen cookies worden geplaatst in de webbrowser van de Gebruiker. Een cookie kan de Gebruiker niet identificeren, maar slaat informatie op die betrekking heeft op de navigatie van de Gebruiker op de Website (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van bezoek, enz.). De Gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te activeren/deactiveren of te wissen door zijn/haar browser te configureren (raadpleeg de Website van uw provider voor meer informatie). Met het gebruik van de Website stemt de Gebruiker in met de plaatsing van cookies op zijn/haar browser.

De Website bevat tevens social sharing buttons waarmee Gebruikers hun publicaties kunnen delen op socialemediawebsites, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Voor het delen van dergelijke publicaties worden externe scripts gebruikt. De Gebruiker is gewaarschuwd dat deze Websites de mogelijkheid hebben om informatie over navigatiegewoonten te verzamelen, zelfs zonder op een van de op de Website aanwezige buttons te klikken.

10. Wijziging van de Website

Vilmorin behoudt zich het recht voor om te allen tijde en op welke wijze dan ook de inhoud en de functionaliteit van de Website te wijzigen, en de toegang ertoe te beperken, of tijdelijk of permanent te onderbreken, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving. Vilmorin kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van deze wijzigingen of sluiting.

Desalniettemin zal Vilmorin in geval van gepland onderhoud van de Website of een geplande tijdelijke onderbreking van een gedeelte of de gehele Website (met name de dagelijkse marktprijzen) de Gebruikers hiervan via e-mail of een aankondiging op de Website op de hoogte stellen en een redelijke aankondigingsperiode in acht nemen.

11. Uitsluiting van garantie

De informatie op de Website kan in geen geval van contractuele en/of officiële waarde zijn. De Gebruiker erkent en accepteert dat, binnen de door de wet toegestane voorwaarden, de Website wordt verstrekt in de huidige staat zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie. Dientengevolge neemt de Gebruiker alle risico’s voor zijn/haar rekening met betrekking tot of als gevolg van zijn/haar gebruik en raadpleging van of toegang tot de Website.

Vilmorin kan niet garanderen dat de Website en zijn Content geen fouten of virussen bevatten, beantwoorden aan een specifieke behoefte, een van kracht zijnde regelgeving overtreden, of niet lasterlijk of aanstootgevend zijn.

12. Aansprakelijkheid

Vilmorin, zijn Gelieerde Ondernemingen, zijn werknemers, zijn vertegenwoordigers en zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

(i) schade die het gevolg is van wijzigingen van de op de Website ter beschikking gestelde informatie door onrechtmatig gebruik van derden;

(ii) en meer in zijn algemeenheid, directe of indirecte, materiële of immateriële schade (met name, maar niet beperkt tot, gegevensverlies, reputatieschade, verlies van winst, inkomsten, klanten of commerciële schade), ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, naar aanleiding van toegang tot de Website, een moeilijke of onmogelijke toegang tot de Website, het gebruik van de Website en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in willekeurige informatie die direct of indirect van de Website afkomstig is.

In geval van een onrechtmatig gebruik door derden van het computersysteem dat verbonden is aan de Website en waardoor de veiligheid van de gegevens van de Gebruikers in het geding is, stelt Vilmorin de getroffen Gebruikers hiervan op de hoogte en neemt Vilmorin de nodige maatregelen om de toegang tot de accounts van de getroffen Gebruikers te beveiligen.

13. Toepasselijke wet – De integrale overeenkomst

De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de integrale overeenkomst tussen de Gebruiker en Vilmorin inzake de toegang tot en het gebruik van de Website.

Nalatigheid of uitstel van een van de partijen met betrekking tot het toepassen van onderhavige voorwaarden kan niet worden aangemerkt als een schending van deze voorwaarden.

Op de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen de Gebruiker en Vilmorin is de Franse wetgeving van toepassing. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal een geschil onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken van Angers, Frankrijk.